Informacje JAFP

Breadcrumbs

Informujemy o zmianie terminu składania ofert dotyczących wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza JURAJSKIEGO AGRO FRESH PARKU S.A. z siedzibą w Kościelcu, ul. Mykanowska 8A, 42-240 Kościelec, adres do korespondencji: Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa informuje, iż podjęła uchwałę o przedłużeniu terminu składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki JAFP S.A. za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022, oraz sporządzenia z niego pisemnego sprawozdania.

Oferty należy przesyłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub składać osobiście w biurze Spółki w Częstochowie przy Al. Pokoju 44 (adres korespondencyjny Spółki), w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 01.10.2021 roku do godz. 12:00.

Kopertę należy opatrzyć adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki Jurajski Agro Fresh Park S.A.” Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki.
Otwarcie ofert przez Radę Nadzorczą nastąpi do dnia 01.10.2021 roku w siedzibie Spółki.
Zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi dnia 01.10.2021 roku.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.