Ochrona prywatności

meta description

Breadcrumbs

Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności wszystkich osób, których dane przetwarzamy, w szczególności naszych partnerów biznesowych, kontrahentów, pracowników i współpracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.
Wszystkie dane osobowe gromadzimy i przechowujemy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników serwisu www.jafp.pl (dalej jako „Serwis”), w tym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu oraz usług Administratora, sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.
Przetwarzając dane, zapewniamy ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), poinformujemy o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Jurajski Agro Fresh Park Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościelcu, ul. Mykanowska 8A, 42-240 Kościelec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000871972, NIP 9492245946;
Dane kontaktowe Administratora:
a) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) tel. 34 344 07 97

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jakie dane przetwarzamy
Przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo przekazują, korzystając z naszych usług lub dane osobowe, które mogą być przez nas gromadzone w związku z korzystaniem z naszego Serwisu. Dane obejmują w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane teleadresowe, a gdy jest to potrzebne również inne dane w zakresie niezbędnym do realizacji naszych usług.

Na jakich zasadach przetwarzamy Państwa dane
Dokładamy należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

Podstawy przetwarzania
Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Cel przetwarzania danych
Państwa dane osobowe są przetwarzane:
a) w celu zawarcia i wykonania umowy, udokumentowania transakcji i weryfikacji wiarygodności kontrahenta – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b¬ RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
d) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu tworzenia zestawień na potrzeby wewnętrzne Administratora, przechowywania danych na potrzeby przyszłych postępowań i archiwizacji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) w celu udzielania odpowiedzi na zadane drogą mailową pytania i oferty – zgłoszone przez formularz kontaktowy lub na adres e-mail (prowadzenia korespondencji mailowej) – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
h) w celu wysyłania informacji handlowej lub marketingu bezpośredniego za pomocą poczty elektronicznej na podstawie Państwa zgody – w przypadku jej wyrażenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
i) w celu korzystania z Serwisu i zapewnienia jego prawidłowego działania – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
j) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) upoważnionym przez Administratora osobom zatrudnionym u Administratora lub współpracującym z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych;
b) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
– w celu korzystania z wsparcia IT, zarządzania stronami internetowymi, w związku z którymi podmiot realizujący wsparcie może mieć dostęp do Państwa danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu;
– w celu realizacji naszych usług, w szczególności naszym podwykonawcom;
– w celu realizacji usług doradczych, audytowych, prawnych, podatkowych, rachunkowych, oraz organom państwowym lub innym podmiotom publicznym, w celu spełnienia wymogów prawnych.

Uprawnienia

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie, Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
b) prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
c) prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
d) prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
e) prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
f) prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
g) prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki lub bezpośrednio na adres Inspektora Ochrony Danych.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, że Administrator narusza Państwa prawa w zakresie danych osobowych.

Profilowanie

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Przetwarzanie Państwa danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny, jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym umową jest warunkiem zawarcia tej umowy i jest niezbędne do jej realizacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe. Podanie danych osobowych w zakresie dotyczącym zgody na udzielenie odpowiedzi na pytanie przesłane drogą elektroniczną lub zadane telefonicznie jest dobrowolne, jednak bez ich podania udzielenie odpowiedzi nie będzie możliwe.

Pliki cookies
Podobnie jak prawie wszyscy dostawcy usług, używamy ciasteczek oraz innych podobnych technologii takich jak, pamięć lokalna czy pixel tags w celu zapewnienia najlepszej jakości usług. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”): są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, przeznaczone do korzystania ze stron Serwisu. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
Przez używanie stron Serwisu użytkownik strony wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką prywatności dotycząca plików cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika, w tym do optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
Poprzez wykorzystywanie plików cookies w powyższy sposób, Administrator nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w tych plikach.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. zapamiętujące poprzednie czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Serwisu, a tym samym dające możliwość poprawiania działania stron Serwisu, wg potrzeb użytkowników;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacjo interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie treści reklamowych odpowiadających zainteresowaniom użytkownika oraz ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy.
Co do zasady przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony Serwisu.
Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Sposób wyłączenia obsługi plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na następujących stronach:
a) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
b) Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
c) Internet Explorer 7 i 8: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
d) Internet Explorer 9 i 10: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
e) Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
f) Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Wtyczki społecznościowe
Ponadto nasz Serwis używa wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych.
Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratora serwisów społecznościowych (usługodawcy). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są Państwo u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery mogą znajdować się w USA) i tam przechowywana. W takim przypadku następuje transfer Państwa danych osobowych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego), który niekoniecznie zapewnia ochronę danych osobowych w stopniu porównywalnym z poziomem ochrony wymaganym przez prawo Unii Europejskiej.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności danego usługodawcy.
Jeśli Państwo nie chcą, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie należy się wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
Korzystamy z wtyczek sieci społecznościowych w celu zapewnienia większej popularności naszego serwisu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Wtyczki Facebooka
Facebook jest prowadzony pod adresem www.facebook.com. Administratorem danych na Facebooku jest spółka Facebook Ireland (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wyglądu znajduje się tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins; informacje na temat polityki prywatności Facebooka znajdują się tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation. W czasie przeglądania naszej strony, poprzez uruchomienie klawisza wtyczki powstaje bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką i serwerem Facebooka. O uruchomieniu wtyczek portali społecznościowych decydują Państwo poprzez podjęcie celowego działania.

Wtyczki LinkedIn
LinkedIn zapewnia LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn”). Przegląd wtyczek LinkedIn i ich wygląd znajdziesz tutaj: https://developer.linkedin.com/plugins; informacje na temat ochrony danych znajdziesz w LinkedIn tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wtyczki Instagram

Nasza strona posiada wtyczkę serwisu Instagram, którego operatorem jest LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Kiedy są Państwo zalogowani na swoim koncie Instagram, mogą Państwo powiązać treści naszych stron ze swoim profilem Instagram, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może przyporządkować wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Jako dostawca tej witryny wyraźnie zaznaczamy, że nie otrzymujemy żadnych informacji na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram. Dalsze informacje w tym zakresie są dostępne w polityce prywatności serwisu Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Wtyczki YouTube
YouTube jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i wideo i prowadzona jest przez firmę YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). Więcej informacji o zakresie i celu gromadzenia danych, o dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez YouTube, o Państwa prawach i możliwych do wybrania opcjach ochrony danych znajduje się w informacji o polityce prywatności serwisu YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/.

Google Analytics
W celu budowania serwisu pod kątem potrzeb oraz stałej optymalizacji naszych stron korzystamy z Google Analytics, narzędzia służącego do analizy statystyk serwisów WWW firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwanej dalej „Google“). Generowane przez ciasteczka informacje dotyczące korzystania przez Państwa z tego serwisu są przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Informacje są wykorzystywane w celu analizy serwisu internetowego pod kątem tworzenia raportów na temat aktywności w serwisie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony oraz Internetu, w celu prowadzenia badań rynku oraz odpowiadającego potrzebom budowania tych stron internetowych Państwa adres IP nie jest w żadnym wypadku łączony z innymi danymi Google. Adresy IP zostają zanonimizowane, co uniemożliwia ich przyporządkowanie (maskowanie adresów IP). Mogą Państwo zablokować instalację ciasteczek dzięki odpowiedniemu ustawieniu Państwa przeglądarki oprogramowania; pragniemy jednak zaznaczyć, że w tym wypadku niemożliwe będzie korzystanie z wszystkich funkcji tej witryny w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo zablokować gromadzenie danych generowanych przez ciasteczka oraz dotyczących Państwa korzystania z witryny internetowej (włącznie z adresem IP) jak i przetwarzanie tych danych przez Google – jest to możliwe dzięki ściągnięciu i instalacji dodatku do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z Google Analytics znajduje się w Pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de) oraz na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=pl. Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno witrynę internetową, jak i reklamę.

Przekazanie danych poza EOG
Możemy przekazać dane osobowe również odbiorcom mającym siedzibę poza EOG w tzw. państwach trzecich. W tym przypadku przed przekazaniem danych zapewniamy, by istniał u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla odnośnego kraju lub uzgodnienia z odbiorcą tzw. standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej) lub dostępna była Państwa zgoda na przekazywanie danych. Na życzenie chętnie udzielimy szczegółowych informacji. W szczególności Państwa dane mogą być przesyłane w sytuacjach wskazanych powyżej, jak np. w przypadku dostawców wtyczek do portali społecznościowych lub dostawcy narzędzia Google Analytics - więcej szczegółów można znaleźć w ich polityce prywatności. Ponadto nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów spoza UE lub EOG ani do organizacji międzynarodowych.

Zmiany polityki prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie Serwisu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w Serwisie. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.