Informacje JAFP

Breadcrumbs

Jurajski Agro Fresh Park S.A. z/s w Kościelcu ogłasza przetarg ustny nieoraniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych.
Przedmiotem przetargów jest oddanie w dzierżawę stanowiących własność Spółki Jurajski Agro Fresh Park S.A. z siedzibą w Kościelcu, adres dla doręczeń 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsię biorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000871972, NIP 9492245946, REGON 387534629:

1. kompleksu gruntów niezabudowanych użytkowanych rolniczo, obejmującego działki nr 32/10, 44/4, 250/8, 276/5, 286/2, 286/4, 286/6, 355/2, 355/4, 591/2 (stanowiące przed podziałem i wydzieleniem działek na potrzeby dróg publicznych działki oznaczone nr 32/8, 44/4, 250/3, 276/3, 286/1, 355/1, 591/2) obręb Rząsawy nr 0429 opisane w księdze wieczystej nr CZ1C/00188163/3 stanowiące według ewidencji gruntów grunty orne (84,2903 ha) i grunty pod rowami (0,6605 ha) o łącznej powierzchni 84,9508 ha, położone w Częstochowie w rejonie ulicy Połanieckiej, z przeznaczeniem do wykorzystania w celu prowadzenia produkcji rolnej (Przedmiot umowy) na czas określony od 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.,

Łączna cena wywoławcza: 38.300,00 zł netto (słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzysta złotych, 00/100 netto) za cały okres dzierżawy
Wysokość wadium: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100)
Postąpienie wynosi: 500,00 zł netto (słownie: pięćset złotych, 00/100 netto)
Do stawki czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu. Według aktualnych przepisów czynsz dzierżawny zwolniony jest z podatku VAT.

2. kompleksu gruntów niezabudowanych użytkowanych rolniczo obejmującego działki nr 1122, 1345, 1369 oznaczone przed scaleniem jako działki nr 19/42, 19/49, 19/51, 3/9 obręb Lubojenka – Majatek nr 0018 opisane w księdze wieczystej nr CZ1C/00188162/6 o łącznej powierzchni 126,3103 ha (przed scaleniem i pomiarami 128.3699 ha), stanowiące według ewidencji gruntów łąki trwałe (7,6615 ha), pastwiska trwałe (3,7224 ha), grunty orne (111,648 ha), grunty od rowami (0,2423 ha), nieużytki (0,6364 ha), lasy (0,1227 ha) położone w Lubojence, z przeznaczeniem do wykorzystania w celu prowadzenia produkcji rolnej (przedmiot umowy) na czas określony od 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

Łączna cena wywoławcza: 75.000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100 netto)
Wysokość wadium: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100)
Postąpienie wynosi: 1.000,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100 netto)
Do stawki czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu. Według aktualnych przepisów czynsz dzierżawny zwolniony jest z podatku VAT.

Przetargi ustne w drodze publicznej licytacji prowadzone przez Spółkę rozpoczną się o godzinie 10:00 w dniu 9.12.2021 roku w sali konferencyjnej Jurajskiego Agro Fresh Parku S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment CD. Kolejność prezentowanych ofert zgodna z treścią ogłoszenia:

a. pkt 1. wyznaczony zostaje na godzinę 10:00
b. pkt 2. wyznaczony zostaje na godzinę 10:30

Poucza się, iż zgodnie z Regulaminem Przetargu, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości wskazanej w treści niniejszego ogłoszenia.

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki nr 05 1090 1186 0000 0001 4719 4827 w terminie do dnia 08.12.2021 roku do godziny 1500, przy czym datą uiszczenia wadium jest data i godzina uznania rachunku bankowego JAFP S.A. lub data i godzina wpłaty gotówkowej w kasie Spółki w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment CD (sekretariat)

Szczegóły wraz z wzorami umów poniżej w załączeniu.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.